summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masteretzkx.c: update content of who am i register for KXCNL-1010Andi Shyti9 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2013-07-18etzkx.c: update content of who am i register for KXCNL-1010HEADmasterAndi Shyti
2013-07-18gitignore: ignore hidden filesAndi Shyti
2013-07-18gitignore: added gitignore fileAndi Shyti
2013-06-14COPYING: added copyright fileAndi Shyti
2013-06-14etzkx.c: add support for KXCNL-1010 chipAndi Shyti
2013-06-14etzkx.h: remove dependency from platform-konaAndi Shyti
2013-06-14etzkx.h: fix typo errorAndi Shyti
2013-06-14etzkx.c: don't use __devexit_p for the remove functionAndi Shyti
2013-06-14etzkx.c: fix compilation error on devm_kzallocAndi Shyti
2013-06-14etzkx.c: don't use __devinit and __devexit for probe and remove functionAndi Shyti
[...]
 
Clone
git://git.etezian.org/etzkx.git