summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterREADME: added fileAndi Shyti5 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2017-02-13README: added fileHEADmasterAndi Shyti
2017-02-13copyright: added GPLv2 licenseAndi Shyti
2016-12-15initial commitAndi Shyti
 
Clone
git://git.etezian.org/event_poll.git