summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterPCB: added size measurementAndi Shyti8 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2014-03-06PCB: added size measurementHEADmasterAndi Shyti
2014-03-06ledspy: initialized kicad repositoryAndi Shyti
 
Clone
git://git.etezian.org/schemtatics/ledspy.git