summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterREADME: added fileAndi Shyti5 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2017-02-13README: added fileHEADmasterAndi Shyti
2017-02-13copyright: added GPLv2 licenseAndi Shyti
2017-02-10stmfts: add mask for EV_ABS filteringAndi Shyti
2017-01-12stmfts: add missing break in switch-case statementAndi Shyti
2017-01-12stmfts: re-enable tracking id recognition eventAndi Shyti
2017-02-09stmfts: fix close issueAndi Shyti
2017-02-09stmfts: added hovering and key supportAndi Shyti
2016-11-03stmfts: exit in case of failureAndi Shyti
2016-12-15Makefile: added fileAndi Shyti
2016-12-15gitignore: added fileAndi Shyti
[...]
 
Clone
git://git.etezian.org/stmfts.git